Over Operatie BRP

Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). De oude vertrouwde Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegeven (GBA) verdwijnt, daarvoor komt de Basisregistratie Personen in de plaats. De BRP bevat persoonsgegevens van zowel alle ingezetenen van Nederland als van de niet-ingezetenen. De BRP is een volledige digitale voorziening die onder andere plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Daarnaast neemt de kwaliteit van de data en de beschikbaarheid toe.

In de Wet BRP staat welke gegevens de BRP opslaat; bijvoorbeeld gegevens uit brondocumenten als de akten van de Burgerlijke Stand, maar ook administratieve gegevens.

Het doel

Het doel van het realiseren van voorzieningen voor de BRP is de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. Dit moet leiden tot een efficiënte en betrouwbare manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens, waarbij persoonsgegeven direct beschikbaar zijn en wijzigingen direct verwerkt worden. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper en plaatsonafhankelijke dienstverlening wordt gefaciliteerd. Bovendien sluit de realisatie van de BRP aan op de bestaande en nog te ontwikkelen e-overheidsvoorzieningen.

Meer informatie

Organisatie 

Meer informatie over de dagelijkse organisatie van Operatie BRP.

Ontwerp en Realisatie 

Binnen Operatie BRP is het onderdeel Ontwerp en Realisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in productie brengen en in beheer geven/nemen van de centrale voorzieningen en de aansluiting op de Burgerzakenmodules. Daaronder valt ook de migratie van de oude naar de nieuwe situatie.  

Acceptatie, implementatie en communicatie 

Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en de communicatie over Operatie BRP. Daarnaast draagt dit onderdeel ook zorg voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen. 

Beheer 

Het beheer van de BRP is belegd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Governance

Meer informatie over de governance van Operatie BRP

Samenwerkende partners

Tribune

Operatie BRP organiseerde op 8 december de derde editie van de jaarlijkse Tribune. Een verslag van het evenement en alle gehouden presentaties vindt u op de Tribune-pagina.

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB