Proclaimer

Website Operatie BRP

Deze website is ontwikkeld door Operatie BRP in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG.

Organisatie en medewerkers van Operatie BRP en samenwerkende partijen verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
  • afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
  • De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Uw gegevens

  • De gegevens die u achterlaat op deze site worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensKINGNVVB