Human ROMO1(Reactive Oxygen Species Modulator 1) ELISA Kit

Human ROMO1(Reactive Oxygen Species Modulator 1) ELISA Kit

To Order Contact us:  Mark@operatiebrp.nl

Human ROMO1/ Reactive oxygen species modulator 1 ELISA Kit

E2168Hu 1 Kit
EUR 515
Description: C20orf52,Epididymis tissue protein Li 175,Glyrichin,Mitochondrial targeting GxxxG motif protein,Protein MGR2 homolog,MTGM

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1) ELISA Kit

RE2570H-48wells 48 wells
EUR 125.55

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1) ELISA Kit

RE2570H-96wells 96 wells
EUR 179.55

Human ROMO1 / Reactive oxygen species modulator 1 ELISA Kit

E1924h 96T
EUR 736

Human ROMO1 (Reactive Oxygen Species Modulator 1) ELISA Kit

MBS8805945-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3130

Human ROMO1 (Reactive Oxygen Species Modulator 1) ELISA Kit

MBS8805945-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 350

Human ROMO1 (Reactive Oxygen Species Modulator 1) ELISA Kit

MBS8805945-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Human ROMO1 (Reactive Oxygen Species Modulator 1) ELISA Kit

MBS8805945-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 445

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1)ELISA Kit

MBS2515649-10x96Tests 10x96Tests
EUR 4060

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1)ELISA Kit

MBS2515649-24Tests 24Tests
EUR 265

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1)ELISA Kit

MBS2515649-48Test 48Test
EUR 450

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1)ELISA Kit

MBS2515649-5x96Test 5x96Test
EUR 2265

Human ROMO1(Reactive oxygen species modulator 1)ELISA Kit

MBS2515649-96Tests 96Tests
EUR 535

Human Reactive Oxygen Species Modulator 1 (ROMO1) ELISA Kit

20-abx152978
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

Human Reactive oxygen species modulator 1 (ROMO1) ELISA Kit

abx251327-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Reactive oxygen species modulator 1 (ROMO1) ELISA Kit

abx571602-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Reactive Oxygen Species Modulator 1 (ROMO1) ELISA Kit

DLR-ROMO1-Hu 96T
EUR 505
Description: tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Human Reactive Oxygen Species Modulator 1 (ROMO1) ELISA Kit

DLR-ROMO1-Hu-48T 48T
EUR 664.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Reactive Oxygen Species Modulator 1 (ROMO1) in samples from tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.